Regulamin

Regulamin sklepu MjjO Maria Olszewska

I. Definicje stosowane w Regulaminie.

Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym: informacje dotyczące Sklepu, reklamy, oferty handlowe.

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne nadają zdolność prawną, dokonująca Zakupów w Sklepie.

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Konto Klienta – część Sklepu, udostępniana Klientowi przez Sprzedającą, po rejestracji przez Klienta. Konto Klienta może być wymagane do składania zamówień, zawierania umów, korzystania z Usług online oraz dostępu do Towarów online.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z „Polityką Prywatności” określającą zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu i jest dostępna także tutaj: www.mjjo.pl/politykaprywatnosci.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającą, działający pod adresami www.mjjo.pl i www.mariaolszewska.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów dostępnych Usług i Towarów.

Sprzedająca/Organizatorka – MjjO Maria Olszewska z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 19 w Sopocie 81-814, NIP: 6772211473, REGON: 221903478.

Towar – produkty dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w tym: książki, publikacje, nagrania, transmisje audio i wideo,

Uczestnik – osoba fizyczna, skierowana przez Klienta do udziału w szkoleniu, warsztacie, doradztwie, coachingu, konsultacji itp.

Użytkownik - osoba fizyczna, uprawniona przez Klienta do uzyskania dostępu do Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług lub Towarów, zawarta między Sprzedającą a Klientem poprzez Sklep.

Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającą na rzecz Klienta, dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w tym: szkolenia do których prawa autorskie należą do Sprzedającej, doradztwo, coaching, w tym świadczone on-line; analizy i opracowania.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z poźn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Wydarzenie – Usługa, w ramach której Uczestnik bierze udział w spotkaniu stacjonarnym lub w spotkaniu online, które mogą mieć formę szkolenia, warsztatu, doradztwa, coachingu, konsultacji, itp.

Zamówienie – czynność polegająca na wyborze przez Klienta w Sklepie określonych Usług lub Towarów, zmierzająca do zawarcia ze Sprzedającą, na warunkach określonym w niniejszym Regulaminie, Umowy Sprzedaży wybranych Usług lub Towarów.

II. Strony objęte niniejszym Regulaminem Sklepu.

 1. www.mjjo.pl
 2. www.mariaolszewska.pl

III. Informacje ogólne.

1. Usługi są świadczone za pośrednictwem Stron na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.

3. Towary oraz materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie Wydarzeń są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Sprzedającej.

4. Prawa autorskie do materiałów (logotypy, grafiki, zdjęcia, teksty, nagrania wideo i audio itp.) umieszczonych na stronie Sklepu należą do Sprzedającej lub zostały użyte na stronie za zgodą właścicieli takich praw. Wykorzystanie ich w jakichkolwiek celach wymaga zgody właścicieli praw autorskich.

5. Ceny w Sklepie są podane w kwotach brutto.

6. Promocje i rabaty nie sumują się.

7. Całkowity koszt udziału w Wydarzeniach, w tym kosztów podróży, noclegu ponosi Klient.

8. W przypadku Wydarzeń – 25% płatności stanowi bezzwrotny zadatek.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

10. Płatności za Usługi i Towary można wykonać dostępnymi w Sklepie formami płatności

a) kartami płatniczymi:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

b) szybkimi przelewami:

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedająca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta w terminie do 45 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającą obowiązku zwrotu płatności.

12. Dostęp do Usług i Towarów wygasa wraz z upływem czasu trwania dostępu, określonego przy opisie danej Usługi lub Towaru.

13. Zakup Usług i Towarów w Sklepie wymaga spełnienia następujących warunków technicznych przez urządzenie użytkowane przez Klienta:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • program antywirusowy i chroniący tożsamość Klienta i Uczestników,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

14. Dostęp i korzystanie z Usług i Towarów wymaga spełnienia następujących warunków technicznych przez urządzenie użytkowane przez Uczestnika lub Użytkownika:

 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowy system operacyjny,
 • program antywirusowy i chroniący tożsamość Klienta i Uczestników,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf,
 • standardowy odtwarzacz plików wideo,
 • standardowy program do udziału w spotkaniach online,
 • standardowy pakiet do pracy biurowej.

IV. Jak uzyskać dostęp do Towarów i Usług.

1. W celu dostępu do Usług i Towarów Klient powinien:

 • wybrać Usługi i Towary, które zamierza kupić,
 • wypełnić formularz zamówienia prawdziwymi danymi osobowymi,
 • wybrać formę płatności,
 • zaakceptować niniejszy Regulamin,
 • potwierdzić prawidłowość danych zamówienia (ilość i rodzaje wybranych Usług i Towarów, danych Klienta, danych Uczestnika Wydarzenia lub Użytkownika),
 • dokonać skutecznej płatności 100% wartości zamówionych Usługi i Towarów w celu zawarcia Umowy.

2. W momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności następuje przekierowanie na stronę z potwierdzeniem zakupu, co jest równoznaczne z zawarciem w tym momencie Umowy Sprzedaży.

3. Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówionych Usług i Towarów, dokonania płatności i zawarcia umowy.

4. Usługi i Towary zostaną udostępnione:

 • niezwłocznie po zakupie lub
 • w określonym okresie, jednorazowo lub częściami zgodnie z opisem danego produktu.

5. Udostępnienie drogą elektroniczną nastąpi:

 • na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub
 • na platformie edukacyjnej lub
 • na platformie do spotkań on-line, w terminie uzgodnionym wcześniej z Uczestnikiem.

V. Warunki udziału w Wydarzeniach.

1. Warunkiem udziału w Wydarzeniach jest uprzednie dokonanie płatności w wysokości 100% ceny wybranej Usługi zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

2. Warunkiem udziału w Wydarzeniach może być pisemne zobowiązanie Uczestnika do zachowania poufności. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności Uczestnik podpisuje przed rozpoczęciem udziału w Wydarzeniu. Informacja o takim warunku Wydarzenia musi znajdować się w opisie danej Usługi, jeśli będzie obowiązywać.

3. Uczestnik Wydarzeń (w tym Wydarzeń on-line) zobowiązuje się do stosowania następujących zasad zachowania:

 • Uczestnik dołoży wszelkich starań, aby z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w Wydarzeniu,
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzeń Uczestnik przybywa punktualnie na rozpoczęcie Wydarzeń, jak również z przerw w Wydarzeniach,
 • Uczestnik będzie zgłaszać potrzeby oraz ewentualne problemy,
 • Uczestnik ma prawo do zadawania pytań,
 • Uczestnik Wydarzenia ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania zadane ze strony prowadzącego lub innych Uczestników, jak również odmówić udziału w ćwiczeniach bez wskazania przyczyny,
 • Uczestnik przytaczając informacje opiera się na wiarygodnych danych, stara się unikać tzw. fałszywych informacji i wskazuje źródło oraz autora informacji,
 • Uczestnik unika:

prowokowania i kłótni, wyrażania wulgaryzmów, poglądów o charakterze ksenofobicznym, obelżywych komentarzy, które w jakikolwiek sposób atakują konkretne osoby, Uczestników Wydarzenia, prowadzącego, obsługę Wydarzenia, grupy, mniejszości itd.

 • zakaz udostępniania danych osobowych oraz zdjęć osób trzecich bez otrzymania wyraźnej zgody tych osób.

4. Dodatkowo Uczestnik Wydarzeń on-line unika:

 • nadużywania wielkich liter, interpunkcji i tzw. emotikon (dla zachowania przejrzystej komunikacji np. w chatach Wydarzenia),
 • spamowania poprzez kanały łączności elektronicznej dostępne w ramach Wydarzenia,
 • wysyłania linków nie dotyczących Wydarzenia,
 • wysyłania identycznych wiadomości w krótkim czasie,
 • ironii i sarkazmu.

5. Organizatorka ma prawo do usunięcia Uczestnika z Wydarzenia w przypadku:

 • naruszania zasad opisanych w punktach 1. i 2. powyżej
 • naruszania zasad kultury osobistej, utrudniania udziału innym Uczestnikom w Wydarzeniu, utrudniania realizacji Wydarzenia przez Organizatorkę
 • naruszania w inny sposób niniejszego Regulaminu.

W takich przypadkach Klientowi nie przysługuje żaden (częściowy ani pełny) zwrot opłaconej ceny za Usługę obejmującą udział Uczestnika w Wydarzeniu.

6. Każdy Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia w czasie Wydarzeń oraz podczas przerw w Wydarzeniach.

7. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników w czasie Wydarzeń.

8. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za osobiste i majątkowe szkody, które Uczestnik wyrządził w związku z udziałem w Wydarzeniach osobom trzecim, w tym pozostałym Uczestnikom, obsłudze Wydarzeń, podmiotom dysponującym miejscem organizacji Wydarzeń itp.

9. Uczestnik Wydarzenia, który wyrządził takie szkody zobowiązuje się do ich naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

10. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników Wydarzeń.

11. Sprzedająca zastrzega sobie prawo promocji partnerów biznesowych MjjO Maria Olszewska podczas Wydarzeń oraz w materiałach przekazywanych na podstawie wyrażonej wcześniej zgody Uczestnikom i Użytkownikom.

12. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Wydarzeń jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającej.

Sprzedająca zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i fotografowania Wydarzeń i wykorzystania takiego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie.

13. Zdjęcia, nagrania i filmy, na których można zidentyfikować Uczestnika – mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie wizerunku przez MjjO Maria Olszewska lub partnerów Wydarzeń.

14. Uczestnik w momencie zakończenia Wydarzenia nieodpłatnie przenosi na własność Sprzedającego majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne, o których mowa w § 2 i § 46 Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w § 50 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z 1994 r. – do rezultatów prac powstałych w wyniku udziału w Wydarzeniu. Sprzedająca może zachować prace Uczestników powstałe w wyniku udziału Uczestnika w Wydarzeniu. W momencie zakończenia Wydarzenia własność tych prac przechodzi nieodpłatnie na Sprzedającą. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Sprzedającej z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych dotyczących rezultatów prac powstałych w wyniku udziału w Wydarzeniu, Uczestnik pokrywa koszty i płaci odszkodowania z tytułu takich roszczeń.

VI. Udział w Wydarzeniach w warunkach epidemii.

1. Sprzedający ustala następujące zasady w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, prowadzącym oraz osobom trzecim:

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie Uczestnikom mającym objawy zakażenia SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, duszność, osłabienie, bóle mięśni, dreszcze, ból głowy, biegunka, mdłości, ból gardła, upośledzony smak lub węch),

b) Uczestnik w trakcie Wydarzenia powinien stosować się do obowiązujących w dniu udziału w Wydarzeniu wytycznych wynikających z przepisów prawa, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, w zakresie: zasłaniania ust i nosa, noszenia rękawiczek, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu między osobami itp.

2. Organizatorka może usunąć Uczestnika z Wydarzenia w przypadku rażącego naruszania zasad opisanych w punkcie 1 b). W takich sytuacjach Klientowi nie przysługuje żaden (częściowy ani pełny) zwrot opłaconej ceny za Usługę obejmującą udział Uczestnika w Wydarzeniu.

3. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2 lub podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną, Uczestnik powinien:

a) nie przychodzić na miejsce Wydarzenia lub to miejsce bezzwłocznie opuścić,

b) bezzwłocznie poinformować Organizatora Wydarzenia o możliwym zakażeniu,

c) postępować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz, w szczególności w zakresie kontaktu ze służbą sanitarno-epidemiologiczną.

VII. Zmiany w Wydarzeniach.

1. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzeń, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Uczestników poprzez e-mail.

2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany terminu Wydarzeń bez podania przyczyny, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Uczestników poprzez e-mail,

b) odwołania Wydarzenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Uczestników poprzez e-mail,

c) odwołania Wydarzenia w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

W takich przypadkach Klient ma prawo do wyboru innego terminu Wydarzenia lub innego Wydarzenia z dostępnych w Sklepie. Jeśli żadne z dostępnych w Sklepie Wydarzeń nie odpowiada Klientowi, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w pełnej wysokości.

VIII. Jak składać reklamacje.

1. Klient może składać reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz nabytych Towarów oraz Usług, wysyłając na adres czesc@mjjo.pl zgłoszenie reklamacyjne zawierające:

 • dane identyfikujące Klienta,
 • dane identyfikujące Produkt (Towar lub Usługę), którego dotyczy reklamacja (nazwa, data, cena, miejsce itp.),
 • przedmiot reklamacji, w tym datę wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
 • oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące Wydarzeń można składać w terminie 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.

3. Reklamacje nie mogą dotyczyć sytuacji niezależnych od Sprzedającego.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni, wysyłając odpowiedź na e-mail wskazany przez Klienta.

IX. Jak odstąpić od Umowy.

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny ani ponoszenia kosztów. Aby odstąpić od Umowy, Klient powinien wysłać do Sprzedającej e-mail na adres e-mail: czesc@mjjo.pl lub wysłać pismo na adres: MjjO Maria Olszewska ul. Tatrzańska 19, Sopot 81-814.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej Wydarzenia:

a) z zachowaniem 14-dniowego terminu na odstąpienie – Sprzedająca zobowiązuje się zwrócić Klientowi kwotę dokonanej płatności, pomniejszoną o 25% wartości stanowiącej bezzwrotny zadatek

b) w terminie krótszym niż 14 dni na odstąpienie od umowy – dokonana płatność nie będzie zwracana.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących sytuacjach:
a) Klient zaakceptował wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, mając świadomość utraty prawa do odstąpienia od Umowy,

b) Klient zaakceptował dostarczenie przez Sprzedającą Towaru w formie cyfrowej, nie zapisanego na nośniku materialnym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

c) Usług i Towarów o szczególnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego (podmiotu lub osoby) cechami szczególnymi.

4. Sprzedająca po otrzymaniu e-maila informującego o odstąpieniu Klienta od Umowy, bezzwłocznie potwierdza e-mailem zwrotnym otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy.

5. W sytuacji odstąpienia od Umowy – uważa się umowę za niezawartą.

X. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmian cen Usług i Towarów w Sklepie, wprowadzania oraz usuwania Usług i Towarów, rabatów itp. bez szkody dla Klienta, w tym warunków umów zawartych przed wejściem w życie powyższych zmian.

2. Ewentualne spory między Sprzedającą a Klientem rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającej.

3. Sposób i zakres przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego: Kodeks cywilny, ustawę o prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

6. Regulamin Sklepu MjjO Maria Olszewska obowiązuje od dnia 11.07.2021 r.

Załącznik nr 1. Do Regulaminu.

Polityka Prywatności MjjO Maria Olszewska

I. Administrator danych.

Administratorem danych jest Maria Olszewska prowadząca firmę MjjO Maria Olszewska z siedzibą w Sopocie (81-814) przy ul. Tatrzańskiej 19, NIP 677 221 14 73, REGON 221903478 zwaną dalej MjjO Maria Olszewska. W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszam do kontaktu poprzez e-mail: czesc@mjjo.pl.

II. Strony objęte niniejszą polityką prywatności.

III. Na jakiej podstawie MjjO Maria Olszewska przetwarza Twoje dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzam:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • z zachowaniem należytej staranności,
 • w wybranych sytuacjach: na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub w ramach zawartej między nami umowy.

IV. MjjO Maria Olszewska przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. wysyłki do Ciebie newslettera i innych treści marketingowych dotyczących m.in. bezpośrednio marketingu usług i produktów, cen, ale także treści bezpłatnych – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Ciebie;
 2. komunikowania się z Tobą, np. w odpowiedzi na wiadomości otrzymane od Ciebie telefonicznie, poprzez komunikatory internetowe, formularze kontaktowe, mailem itd.
 3. zawarcia (np. obsługi formularza kontaktowego, który został przez Ciebie wypełniony we wskazanym celu np. zakupu konkretnej usługi, prowadzenia korespondencji itp.) i realizacji umowy dla produktów i usług dostępnych w Serwisach. W przypadku podania danych dodatkowych – na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie;
 4. wykonywania obowiązków (np. rachunkowych, podatkowych, itp.) należących do Administratora, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. zabezpieczenia roszczeń;
 6. zarządzania stronami (profilami) i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIN).

V. MjjO Maria Olszewska przetwarza Twoje dane osobowe przez okres:

 • realizacji umowy i przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej jej wykonania przez okres wymagany przepisami prawa;
 • do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego, dla którego nastąpiło przekazanie danych osobowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
 • poprzedzający termin przedawnienia roszczeń.

VI. Czy MjjO Maria Olszewska przekazuje dane osobowe.

1. Przekazanie udostępnionych danych może być niezbędne i ewentualnie nastąpi – wyłącznie do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych (np. otrzymywanie newslettera, realizacja zawartej umowy itd.). Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem, np. wirtualną asystentką, konsultantami zewnętrznymi, obsługą księgową wyłącznie na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Dane są przekazywane następującym podmiotom w celu realizacji usług i zamówień:

 • MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera,
 • Home.pl SA, Zbożowa 4, Szczecin 70-653, NIP: PL852210325 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Ludzie Idea Akcja Magdalena Bachora, Józefa Kraszewskiego 30/7, Sopot 81-815, NIP: 8882969404 – w celu obsługi marketingowej wydarzeń organizowanych we współpracy z MjjO Maria Olszewska,
 • Shoplo sp. z o.o., Inflancka 4 c, Warszawa 00-189, NIP: 5213630420 – w przypadku przekazywania danych koniecznego do transakcji w sklepie internetowym MjjO Maria Olszewska,
 • IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, Wrocław 53-234, NIP: 8981647572 - – w przypadku przekazywania danych koniecznego do transakcji w sklepie internetowym MjjO Maria Olszewska (wysyłka faktur),

oraz innym podmiotom, z którymi współpracuję w celu realizacji zamówień.

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. MjjO Maria Olszewska nie przekazuje, nie udostępnia ani nie sprzedaje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

VII. Czy MjjO Maria Olszewska przekazuje dane osobowe poza EOG.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie – w ramach realizacji zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych takim podmiotom jak np. MailerLite Inc, Google Inc. czy Facebook Inc., które uczestniczą w Tarczy Prywatności UE-USA i stosując odpowiednie zabezpieczenia zapewniają właściwy poziom ochrony powierzonych danych osobowych Użytkownika.

VIII. Prawa osób, które przekazały MjjO Maria Olszewska dane osobowe:

 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

IX. Wykorzystywanie plików cookies przez MjjO Maria Olszewska w sklepie internetowym MjjO Maria Olszewska.

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

2. MjjO Maria Olszewska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności, wynikających ze zmian: w technologii internetowej, prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także rozwoju stron, których dotyczy polityka prywatności.

Newsletter
Zapisując się do newslettera, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl